Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.sklep.mlsport.pl/sklep prowadzonym przez firmę MOVE LIFE SPORT Łukasz Konarski, ul. Stanisława Staszica 1a, 11-400 Kętrzyn, NIP 742 211 1234, REGON 280555809

§ 1 Definicje

Klient – oznacza każdy podmiot, który dokonuje zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego

Konsument – oznacza osobę  fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczna, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która nie jest osobą prawną, a która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą, i która korzysta ze Sklepu internetowego.

Sprzedawca – oznacza Łukasza Konarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MOVE LIFE SPORT Łukasz Konarski, ul. Stanisława Staszica 1a, 11-400 Kętrzyn, NIP 742 211 1234, REGON 280555809.

Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.mlsport.pl/sklep

Umowa sprzedaży – oznacza umowę zawartą z Klientem na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą polegającą na sprzedaży Produktu.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Konto Klienta – oznacza indywidualny profil stworzony przez Sprzedawcę, w którym przechowywane są dane podane przez Klienta w trakcie jego tworzenia oraz informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach.

Produkt na nośniku trwałym – oznacza produkt zapisany na materialnym nośniku, przedstawiony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Produkt elektroniczny oznacza produkt nie zapisany na materialnym nośniku przedstawiony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Produkt – oznacza zarówno Produkt na nośniku trwałym, jak i Produkt elektroniczny.

Zamówienie – uzgodnienie Sprzedawcy z Klientem polegające na dostarczeniu produktu, składane za pomocą Formularza Zamówienia, prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Kontakt mailowy do Sprzedawcy: info@mlsport.pl; kontakt telefoniczny do sprzedawcy +48 503 604 864
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest związane z koniecznością posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto i podane są walucie PLN. Ceny umieszczone przy Produktach nie obejmują informacji odnośnie kosztów dostawy oraz innych kosztów, które Klient jest zobowiązany ponieść. O tych kosztach Klient będzie informowany podczas składania Zamówienia oraz wyboru dostawy.
 4. Sprzedawca informuje, iż w sposób automatyczny zbiera dane przez tzw. pliki cookies, które zapisywane są komputerze lub innym urządzeniu Klienta, podczas przeglądania Strony Internetowej. Ciasteczka nie dokonują żadnych konfiguracji w urządzeniu, bądź oprogramowaniu Klienta. Klient może wyłączyć tzw. ciasteczka w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Szczegółowy opis tej czynności znajduje się na stronie  http://wszystkoociasteczkach.pl Sprzedawca informuje, iż  wyłączenie ich może być powodem zakłócenia, bądź uniemożliwienia korzystania ze Sklepu internetowego.
 5. Sprzedawca informuje, iż w na stronie Sklepu internetowego jest zainstalowany Piksel Facebooka wykorzystywany do zarządzania reklamami tworzonymi za pośrednictwem menadżera reklam portalu facebook.com. Jego zadaniem jest śledzenie odwiedzin użytkowników witryny Sklepu internetowego.

§ 3 Zamówienie, wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zakup Produktu ze Sklepu internetowego nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji konta.
 2. Klient składający zamówienie w Sklepie internetowym, musi wybrać produkt oraz wybrać przycisk „Do koszyka”.
 3. Klient wypełnia formularz zamówienia obejmujący:
  • Dane odbiorcy;
  • Dane do faktury (opcjonalnie);
  • Adres dostawy, na który ma zostać dostarczony Produkt na nośniku trwałym, bądź adres mailowy w przypadku Produktu elektronicznego;
  • Sposób dostawy w przypadku zakupu Produktu na nośniku trwałym;
  • Formy płatności.
 4. Po wypełnieniu formularza Klient wybiera przycisk „Kupuję i płacę”. Klient otrzymuje informacje o łącznej cenie za wybrany Produkt oraz sposobie dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5. Klient jest zobligowany opłacić zamówienie terminie podanym 4 pkt. 2.
 6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie przesyła na podany przez Klienta w zamówieniu adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia oraz przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Dostawa zakupionego przez Klienta:
  • Produktu elektronicznego realizowana będzie przez wysyłkę na adres mailowy podany w formularzu zamówienia. Klient otrzyma na adres mailowy link pozwalający na pobranie zakupionego Produktu elektronicznego. Termin dostawy nastąpi po dokonaniu płatności przez Klienta, nie później niż w ciągu 72 godziny od dokonania płatności. Kupujący na pobranie plików ma 4 dni. Po upływie tego terminu, link traci ważność.
  • Czas realizacji dostawy Produktu na nośniku trwałym wynosi 5 dni roboczych.
 8. Dostawa zakupionego przez Klienta Produktu na nośniku trwałym będzie realizowana za pośrednictwem wybranego przez Klienta w formularzu zamówienia dostawcy na adres wskazany w tymże formularzu.
 9. Klient w trakcie odbioru przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonej przesyłki. W przypadku uszkodzenia, bądź ubytku Produktu na nośniku trwałym Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu Dostawy.

§  4 Płatności

 1. Klient ma możliwość skorzystania z następujących form płatności zamówionego Produktu:

1.1 Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.
1.2 Przelew bankowy poprzez system płatności DotPay realizowany przez Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
1.3 Płatność PayPal

       2. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 
           Nie zrealizowanie tego założenia wiąże się z anulacją zamówienia.
        3. Sprzedawca w zależności od decyzji Klienta dołącza do zamówionego Produktu paragon, bądź fakturę VAT.

§ 5 Metody dostawy

 1. Klient ma możliwość skorzystania z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  1.1. Dostawa kurierem.
  1.2 Dostawa Poczta Polska.
  1.3 Przesyłka elektroniczna.
 2. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 6 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1.1 Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
  1.2 Żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

§ 7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@mlsport.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 4. Sprzedawca umożliwia Konsumentowi, skorzystanie z pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, o czym Konsument został poinformowany przez Sprzedawcę, a Konsument wyraził na to zgodę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych w niniejszej umowie jest MOVE LIFE SPORT Łukasz Konarski ul. Stanisława Staszica 1a, 11-400 Kętrzyn NIP 742 211 12 34.
 2. W celu realizacji przysługujących uprawnień, oraz innych spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem (e-mail: info@mlsport.pl, tel. 503 604 864).
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy sprzedaży w zakresie niezbędnym do jej wykonania (na podstawie artykułu 6 pkt. 1 lit. b. RODO), w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym marketingu bezpośredniego (na podstawie artykułu 6 pkt 1. lit.f. RODO), w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania zawartych Umów sprzedaży. Odbiorcami danych osobowych będą Administrator, a także podmioty realizujące świadczenia związane z realizacją umowy sprzedaży
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jego zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym, że dane osobowe są przetwarzane również do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania.

§  10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Każdy z zakupionych produktów przypisany jest imiennie do osoby go kupującej. Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych produktu zakupionego będącego przedmiotem umowy jest zabronione.
 3. W przypadku powstania sporu na podstawie zawartej Umowy sprzedaży, strony Umowy sprzedaży będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu wiąże się z obowiązkiem poinformowania Klienta o wprowadzonych zmianach z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 6. Sprzedawca informuje Klienta o możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Sprzedawca informuje Klienta, iż jest dostępna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która istnieje pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/